اسلام پرسش و پاسخ طريق عمره

شما از طريق اين بخش مي توانيد با اساتيد و صاحبنظراني كه پرتال متقين مفتخر به ارتباط علمي با آنان است ، پيرامون مسائل مختلف در حيطۀ تخصص اين بزرگواران به طرح پرسشها و مسائل خود بپردازيد. فاصله بين دو كوه صفا و مروه 380 متر است و محل سعي زائران است

2023-02-05
    برنامج برودكاست
  1. از جمله انحراف بني عبّاس و از
  2. Com اسلام - پرسش و پاسخ
  3. پرسش و پاسخ
  4. آخر»»
  5. 5 10 15 20 25 30 50 100 همه