همیشه قناعت داشته باشید و همیشه صبور باشید

از مزایای کاری که در آن هستید استفاده کنید. 9- همیشه تلاش کنید درمنزل کم توقع و قانع باشید و زیاده خواهی شما موجب نشود تا همسرتان دست به کارهایی بزندکه نباید بزند بنابراین با قناعت اولاً کاری میکنید که همسرتان زندگی را به آسانی اداره

2023-02-01
    مركز العناية بالشعر و البشرة
  1. تصور کنید یک جلسه مهم
  2. حق خود